logo_szkoly.png

Regulamin  klas pierwszych XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Mariana Mokwy w Gdańsku w roku szkolnym 2020/2021

W oparciu o:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.
U z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
- postanowienia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej XIX LO w Gdańsku.

Zasady rekrutacji w XIX LO w Gdańsku.

Kandydatów do  publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem: nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat
Kandydat/Kandydatka wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół (w Gdańsku można wybrać pięć szkół), zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie.

ETAP 1
Od 15 czerwca do 10 lipca Kandydat/Kandydatka wypełnia wniosek w systemie  i składa go tylko w szkole pierwszego wyboru. Zarówno wniosek w formie elektronicznej jak i wniosek w postaci papierowej muszą być podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych. Wydrukowany i podpisany wniosek można przesłać skanem na adres sekretariat@lo19.edu.gdansk.pl  pisząc w temacie wiadomości słowo: REKRUTACJA lub pozostawić w zamkniętej opisanej kopercie na portierni  szkoły w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

ETAP 2

Od 26 czerwca do 10 lipca do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Kandydat wprowadza oceny i osiągniecia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Kopię świadectwa można przesłać skanem na adres sekretariat@lo19.edu.gdansk.pl  pisząc w temacie wiadomości słowo: REKRUTACJA lub pozostawić w zamkniętej opisanej kopercie na portierni  szkoły w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

ETAP 3

Od 31 lipca do 04 sierpnia do godziny 15.00 Uzupełnienie wniosku o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydat wprowadza osiągnięcia odnotowane na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.Kopię zaświadczenia  można przesłać skanem na adres sekretariat@lo19.edu.gdansk.pl  pisząc w temacie wiadomości słowo: REKRUTACJA lub pozostawić w zamkniętej opisanej kopercie na portierni  szkoły w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

W dniu 12 sierpnia szkolna komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych.

W dniach od 13 sierpnia do 18 sierpnia rodzic kandydata potwierdza wole przyjęcia składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Oryginały dokumentów składamy do komisji rekrutacyjnej, która będzie przyjmować interesantów na sali gimnastycznej znajdujacej się na parterze szkoły.

Do oryginałów dokumentów należy dołączyć:

karta informacyjna ucznia kl. I pobrana ze strony internetowej szkoły,

opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
orzeczenie o niepełnosprawności kandydata/rodzica/rodzeństwa,

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

dwa zdjęcia legitymacyjne,

19 sierpień 2020 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do XIXLO oraz kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.


Niezłożenie w wymaganym terminie któregokolwiek z obowiązujących dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

O przyjęciu kandydata/kandydatki do wybranej klasy pierwszej decyduje pozycja na liście,ustalona według kryteriów punktowych uzyskanych ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników egzaminu ósmoklasisty oraz oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych przez szkołę ponadpodstawową obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Kandydat/kandydatka zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego, jeżeli nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających przyjęcie.

Uwaga, kandydaci do klasy artystycznej!

Klasa artystyczna dzielona jest na 2 grupy: muzyczną i plastyczną.

Kandydaci do klasy artystycznej zapisują się na obowiązkowy sprawdzian uzdolnień kierunkowych z muzyki lub plastyki telefonicznie lub mailowo w sekretariacie szkoły do 22.06.2020 do godz. 15.00. Należy podać imię i nazwisko kandydata, numer legitymacji szkolnej, numer szkoły podstawowej kandydata oraz telefon kontaktowy rodzica/ opiekuna prawnego.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klasy artystycznej:

- z muzyki odbędzie się od 01.07 do 03.07  w godzinach 9.30 – 14.00 (godziny będą ustalane indywidualnie przy zapisach na sprawdzian).

- z plastyki odbędzie się 01.07.2020 o godz. 11.00.

Nieprzystąpienie do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z muzyki lub plastyki uniemożliwia rekrutacje do klasy artystycznej.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do 09 lipca 2020r. Wyniki zostana ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

Zasady przyjmowania do Liceum

O przyjęciu do Liceum decyduje suma zdobytych punktów. Kandydat może zgromadzić do 100 punktów za świadectwo, 100 punktów za egzamin ósmoklasisty, 1 punkt ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych muzyka/plastyka w sumie 201 punktów.

Kryteria dla absolwentów szkół podstawowych

Punkty za świadectwo 100 pkt.

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt.

ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt.

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt.

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt.

szczególne osiągnięcia 18 pkt.

świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 pkt.

aktywność społeczna 3 pkt.

Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt.

wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt.

wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt.

wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 pkt.

Punkty za wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

wynik pozytywny z muzyki/plastyki 50 x 0,02 = 1 pkt.

Przedmioty punktowane ze względu na wybór oddziału przez kandydata:

oddział A J.POLSKI, MATEMATYKA, GEOGRAFIA, J.ANGIELSKI

oddział B J.POLSKI, MATEMATYKA, HISTORIA, J.ANGIELSKI

oddział C J.POLSKI, MATEMATYKA, HISTORIA, WOS

oddział D J.POLSKI, MATEMATYKA, BIOLOGIA, CHEMIA

oddział E J.POLSKI, MATEMATYKA, BIOLOGIA, J.ANGIELSKI

oddział F J.POLSKI, MATEMATYKA, GEOGRAFIA, J.ANGIELSKI

Punkty za stopnie na świadectwie ukończenia szkoły oblicza się wg następującej skali:

celujący - 18 punktów

bardzo dobry - 17 punktów

dobry - 14 punktów

dostateczny - 8 punktów

dopuszczającym - 2 punktów

Za udział w konkursach kandydat możne uzyskać maksymalnie 18 punktów:

w konkursach ponadwojewódzkich organizowanych przez kuratora oświaty:

- finalista konkursu przedmiotowego - 10 pkt

- laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 pkt

- finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt

w zawodach wiedzy lub turniejach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim:

- finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych planem nauczania szkoły artystycznej -10 pkt

- laureat z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych planem nauczania szkoły artystycznej - 4 pkt

- finalista z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt

w konkursach wojewódzkich organizowanych przez kuratora oświaty:

- finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych - 10 pkt

- laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych - 7 pkt

- finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych - 5 pkt

- finalista konkursu przedmiotowego - 7 pkt

- laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -5 pkt

- finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt

w zawodach wiedzy lub turniejach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim:

- finalista dwóch lub więcej konkursów z przedmiotów artystycznych objętych planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt

- laureat dwóch lub więcej konkursów przedmiotów artystycznych nieobjętych planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt

- finalista dwóch lub więcej konkursów z przedmiotów artystycznych nieobjętych planem nauczania szkoły artystycznej - 5 pkt

- finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt

- laureat konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt

- finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych planem nauczania szkoły artystycznej - 2 pkt

za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach sportowych lub artystycznych w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty:

- na szczeblu międzynarodowym - 4 pkt

- na szczeblu krajowym -3 pkt

- na szczeblu wojewódzkim - 2 pkt

- na szczeblu powiatowym - 1 pkt

Pierwszeństwo w przyjęciu do liceum mają kandydaci z największą liczbą punktów i kandydaci przyjęci na podstawie odrębnych przepisów.

W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają:

• kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

• kandydaci w trudnej sytuacji życiowej, np.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą,

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych wyżej (zgodnie z Art.132 Ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).

Zawody wiedzy , artystyczne i sportowe uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej muszą być zgodne z wykazem zawodów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2020/2021, podanym przez KO w Gdańsku oraz z wykazem olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie MEN.

Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznych reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, (Dz. U. z 2017, poz. 1655).

Kandydaci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty lub jego części uzyskują punkty wynikające z przeliczenia ocen znajdujących się na ich świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wg zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r.)