Biblioteka oraz czytelnia czynne codziennie od 7.30 do 14.30

REGULAMIN BIBLIOTEKI XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im.MARIANA MOKWY W GDAŃSKU

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

 • Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy i rodzice.
 • Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko za okazaniem karty bibliotecznej.
 • Jednorazowo wolno wypożyczyć 3 książki na okres maksymalnie 1 miesiąca.
 • Nieoddanie książek w terminie może spowodować wstrzymanie wypożyczeń na okres dwóch tygodni.
 • Czytelnik może uzyskać prolongatę na następny okres, pod warunkiem, że zgłosi to przed upływem terminu zwrotu książek.
 • Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie, zgubienie wypożyczonych książek.
 • W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję. Jeżeli odkupienie nie jest możliwe – powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza trzykrotnej aktualnej wartości antykwarycznej zagubionej pozycji.
 • Biblioteka udostępnia swoje zbiory od września do czerwca włącznie każdego roku szkolnego. Nieczynna jest w czasie ferii i wakacji szkolnych.
 • Dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego czytelnicy powinni obowiązkowo zwrócić wypożyczone książki. Uczniom, którzy nie oddadzą książek w terminie, wychowawca klasy zatrzyma świadectwo szkolne do chwili rozliczenia się z biblioteką szkolną.
 • Uczniowie kończący szkołę, zobowiązani są przedłożyć w bibliotece kartę obiegową.

 KORZYSTANIE Z CZYTELNI

 • W czytelni obowiązuje cisza.
 • Czytelnia nie jest miejscem spożywania potraw i picia napojów.
 • W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, to jest z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 • Z księgozbioru podręcznego, czasopism oraz aktualnych podręczników można korzystać tylko na miejscu.
 • Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.
 • Uczeń korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin czytelni.

Katalog bibioteczny dotępny jest pod adresem:

153.19.169.234/cgi-bin/moloptivumopac.dll

Z powodu błędnej konstrukcji back-endu strony proszę o skopiowanie adresu katalogu do paska wyszukiwania przeglądarki.