• REGULAMIN BIBLIOTEKI XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.MARIANA MOKWY W GDAŃSKU

  WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

  1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
  2. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko za okazaniem karty bibliotecznej.
  3. Jednorazowo uczeń może wypożyczyć 3 książki na okres maksymalnie 1 miesiąca, nauczyciel 5 książek na okres 3 miesięcy (limit nie dotyczy pomocy dydaktycznych).
  4. Nieoddanie książek w terminie może spowodować blokadę konta do czasu zwrotu zaległych pozycji.
  5. Czytelnik może uzyskać prolongatę na następny okres, pod warunkiem, że zgłosi to przed upływem terminu zwrotu książek.
  6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie, zgubienie wypożyczonych książek.
  7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję. Jeżeli odkupienie nie jest możliwe – powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.
  8. Biblioteka jest dostępna dla czytelników od  1 września do zakończenia roku szkolnego. Nieczynna jest w czasie ferii i wakacji szkolnych.
  9. Dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego czytelnicy powinni obowiązkowo zwrócić wypożyczone książki. Uczniom, którzy nie oddadzą książek w terminie, wychowawca klasy zatrzyma świadectwo szkolne do chwili rozliczenia się z biblioteką szkolną.
  10. Uczniowie kończący szkołę, zobowiązani są przedłożyć w bibliotece kartę obiegową.

   

  KORZYSTANIE Z CZYTELNI

   

  1. W czytelni obowiązuje cisza.
  2. Czytelnia nie jest miejscem spożywania potraw i picia napojów.
  3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów bibliotecznych.
  4. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.
  5. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.
  6. Czytelnia dysponuje trzema urządzeniami przenośnymi typu tablet, z których mogą korzystać pracownicy szkoły i uczniowie tylko na miejscu.
  7. Zabrania się samodzielnego instalowania wszelkich aplikacji i oprogramowania.
  8. Osoby  korzystające z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin czytelni.

  Regulamin przyjęty uchwałą RP w dniu 08.12.2021r.

Katalog bibioteczny dotępny jest pod adresem:

153.19.169.234/cgi-bin/moloptivumopac.dll

Z powodu błędnej konstrukcji back-endu strony proszę o skopiowanie adresu katalogu do paska wyszukiwania przeglądarki.