logo_szkoly.png                                                  patronat-sadu-okregowego-98576.jpg

Działając na rzecz edukacji prawnej Sąd Okręgowy w Gdańsku objął honorowym patronatem klasę o profilu społeczno-prawnym XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Mariana Mokwy  w Gdańsku, w której realizowany jest autorski program, Innowacja programowa – Edukacja prawna, opracowany przez Panią Katarzynę Wysocką-Pianowską, nauczyciela historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji prawnej. Koordynatorem projektu po stronie Wymiaru Sprawiedliwości została Sędzia Sądu Okręgowego Pani Karolina Kondracka. 

Pani Marta Duszyca Dyrektor XIX LO w Gdańsku oraz Pan Rafał Terlecki Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku podpisali umowę honorowego patronatu profilu społeczno-prawnego zgodnie z głównymi założeniami Innowacji programowej. 

Istotą innowacji jest wprowadzenie do programu nauczania przedmiotu edukacja prawna, którego zasadniczym celem – jak czytamy – jest „podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród młodzieży. Podczas zajęć będzie kształtowana i umacniana postawa szacunku wobec prawa, zaufania do organów wymiaru sprawiedliwości oraz promowanie postaw obywatelskich. Zajęcia mają być również zachętą do świadomego wyboru studiów w przyszłości, być może studiów prawniczych.” [źródło: Innowacja programowa – Edukacja prawna w XIX LO im. M. Mokwy w Gdańsku]  Omawiany na zajęciach materiał ma przekazać uczniom podstawową wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego, cywilnego, prawa pracy, rodzinnego, karnego i administracyjnego, a także ukształtować zrozumienie prawnych uwarunkowań życia w nowoczesnym społeczeństwie i świadomość przysługujących im zdolności do czynności prawnych.  

W ramach patronatu Sąd Okręgowy w Gdańsku zobowiązał się do współpracy z XIX LO przy okazji organizacji zajęć, warsztatów i lekcji, w tym również on-line, a także w miarę możliwości do zapewnienia uczniom udziału w wydarzeniach edukacyjnych organizowanych na jego terenie.  

W dniu 24.10.2022 Pani Marta Duszyca Dyrektor XIX LO w Gdańsku oraz Pan Rafał Terlecki Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku podpisali kolejną umowę honorowego patronatu profilu społeczno-prawnego zgodnie z głównymi założeniami Innowacji programowej edukacji prawnej autorstwa Pani Katarzyny Wysockiej-Pianowskiej.
W dniu 04 grudnia 2023 Pani Marta Duszyca Dyrektor XIX LO w Gdańsku oraz Pan Tomasz Adamski Wiceprezezes Sądu Okregowego w Gdańsku  podpisali umowę honorowego patronatu na rok szkolny 2023/2024. Patronatem zostały objete klasy o profilu społeczno-prawnym w XIX LO.