Matura 2021

Zmian w deklaracji maturalnej uczeń może dokonać do 07.02.2021 - należy zgłosić się do Wicedyrektora szkoły.

Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Arkusze maturalne, materiały ćwiczeniowe, karty wzorów, informatory z poszczególnych przedmiotów oraz instrukcja dotycząca zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl oraz www.oke.gda.pl .

 

Informacje o sposobie organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązującej od 2016 dostępne są na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.